Pribatutasuna

15/1999 DBLOan ezarritakoaren arabera, honako jakinarazpena eman behar dizugu: eregistratzerakoan sartutako zure datuak era automatizatuan tratatuko ditugu eta fitxategi baten barruan egongo dira, dagokien babesa jasoz. Arduraduna ARTEZ EUSKARA ZERBITZUA da.

Ez da inongo lagapenik egingo eta ikusi, zuzendu, aurkaratu eta ezabatzeko proposatzeko eskubidea daukazu “Harremana” atalean agertzen den helbidera idazkia igorrita. Zure burua modu egokian identifikatzea da baldintza bakarra.

Inkestan jasotako datu batzuk ikerketa soziolinguistikoetarako erabiliko dira eta ikerketen hedapena egingo da. Ikerketako datuen iturria anonimoa izango da.